Q&A lập trình viên

Chủ đề

#smtp

Công nghệ

[SMTP] Lý do phát sinh exception khi gửi mail (SMTPSendFailedException / javax.mail.MessagingExcept)

Mình làm gửi email cho user bằng email của công ty thì hầu hết email vẫn gửi được bình thường, nhưng thi thoảng lại bị phát sinh exception. Mình cũng xử lý bằng cách gửi lại email được rồi, nhưng mình muốn tìm xem căn bản vấn đề phát sinh do đâu để giải quyết triệt để luôn. Ai biết gợi ý giúp mình với. Cảm ơn mọi người. Exception log 1) com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: [EOF] at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.issueSendCommand at com.sun.mail.smtp.SMTPTansprot.finishData at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage at javax.mail.TransPort.send0 at javax.mail.TransPort.send Exception log 2) javax.mail.MessagingException: Can’t send command to SMTP host at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendCommand at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendCommand at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.close at javax.mail.Transport.send0 at javax.mail.Transport.send ----- Mình đang dùng SSL và ở đoạn triển khai bằng service thì giá trị được cài như dưới đây. SMTP_PROT là SSL nên mình dùng 465. props.put("mail.smtp.host", SMTP_HOST); // SMTP Host props.put("mail.smtp.socketFactory.port", SMTP_PORT); // SSL Port props.put("mail.debug", "debug"); props.put("mail.smtp.auth", "true"); // Enabling SMTP Authentication

Trả lời 1 • Down 1

14 ngày trước • Lượt xem 29