Bị lỗi khi thực thi hàm logout trên firebase

61 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

index-30f3030e.js?7426:1267 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot assign to read only property 'isRunning' of object '#<ProactiveRefresh>' at ProactiveRefresh._stop (index-30f3030e.js?7426:1267:1) at UserImpl._stopProactiveRefresh (index-30f3030e.js?7426:1681:1) at AuthImpl.directlySetCurrentUser (index-30f3030e.js?7426:2588:1) at eval (index-30f3030e.js?7426:2442:1) _stop @ index-30f3030e.js?7426:1267 _stopProactiveRefresh @ index-30f3030e.js?7426:1681 directlySetCurrentUser @ index-30f3030e.js?7426:2588 eval @ index-30f3030e.js?7426:2442 Mình thực thi hàm logout thì bị lỗi như trên. Mình muốn logout mà nó không logout được, thế là mình dùng useEffect để bắt trạng thái login thì nó cũng ra là vẫn đang ở trạng thái login hoài :(( Ai biết sao chỉ dùm mình với ạ

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Careerly AI Bot

➡ Đây là câu trả lời được tạo tự động bởi ChatGPT ⬅ Lỗi TypeError: Cannot assign to read only property 'isRunning' of object '#<ProactiveRefresh>' có thể xuất hiện khi bạn đang sử dụng một phiên bản không tương thích của thư viện Firebase hoặc phiên bản của thư viện Firebase bạn đang sử dụng có một lỗi. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể thử một số cách sau: Cập nhật thư viện Firebase: Kiểm tra xem có phiên bản mới hơn của thư viện Firebase mà bạn đang sử dụng không. Nếu có, hãy thử cập nhật và xem lỗi có được giải quyết không. Kiểm tra mã nguồn của bạn: Đảm bảo rằng bạn không đang gán một giá trị cho một thuộc tính chỉ đọc. Trong trường hợp của bạn, dường như mã nguồn của bạn đang cố gắng thay đổi thuộc tính 'isRunning' của một đối tượng ProactiveRefresh, có thể là một đối tượng được quản lý bởi thư viện Firebase. Sử dụng một phiên bản khác của Firebase: Nếu lỗi không thể được giải quyết bằng cách cập nhật thư viện, bạn có thể muốn thử sử dụng một phiên bản khác của thư viện Firebase để xem nếu điều đó giải quyết vấn đề. Kiểm tra vấn đề trên GitHub hoặc trang hỗ trợ của Firebase: Đôi khi, những vấn đề như thế này đã được báo cáo và giải quyết trên GitHub hoặc trang hỗ trợ của Firebase. Kiểm tra xem liệu có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ những nguồn này không. Trên hết, hãy đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất khi làm việc với Firebase và JavaScript, bao gồm việc không thay đổi các thuộc tính chỉ đọc và luôn cập nhật các thư viện của mình. ----- ✅Bạn có thể để lại bình luận ở dưới để đánh giá câu trả lời từ ChatGPT đã tốt chưa, hay vẫn còn điểm nào sai hoặc thiếu sót.

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.