Câu hỏi về PathVariable trong Spring

31 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 12 tháng 04 năm 2023

@RequestMapping("/member/delete/{id}") public ResponseEntity<String> deleteMember(@RequestParam List<String> id) { int result1=secessionService.deleteSecession(id); int result = memberService.deleteMember(id); HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>(); map.put("count", String.valueOf(result)); if(result != 0) { map.put("message", "Xóa dữ liệu thành công"); }else { map.put("message", "Xóa dữ liệu thất bại"); System.out.println(result); } return new ResponseEntity(map,HttpStatus.OK); } Mình muốn xóa tất cả ID được chọn bằng checkbox trong 1 lần, nhưng chọn 1 ID thì nó đã bị xóa luôn rồi. Số ID mình định xóa có là 1, hoặc là 10,... nhìn chung là linh hoạt, không cố định. Nếu thế thì mình nên sửa phần RequestMapping thế nào nhỉ?

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Kien Dinh

1. Đổi id thành ids cho đúng context và spelling 2. Lúc submit form ở client, prevent lại hành động có sẵn. Bạn dùng js chặn form, sửa form và gửi AJAX lên theo dạng: DELETE http://localhost:8080/members/delete/1,2,3,4

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.