Khai báo type Component và pageProps trong app.tsx

238 lượt xem

profile picture

Ẩn danh

Ngày 23 Tháng 02

Mình dùng code mẫu cho next.js mà khi đổi sang typescript thì bị type error. Mình phải khai báo Component và pageProps là type gì thì mới không bị type error nhỉ? function App({ Component, pageProps }) { return ( <Component {...pageProps} /> ) }

Đánh giá câu hỏi ngay!

Hãy ấn Up Vote với những câu hỏi cụ thể và chi tiết

Hãy ấn Down Vote với những câu hỏi chưa rõ ràng Careerly sẽ nhắc người hỏi chỉnh sửa lại.

1 câu trả lời

Ảnh đại diện của Hien Nguyen

Bạn có thể lấy type từ next/app về dùng á. Bạn có thể tham khảo trong official doc của next: https://nextjs.org/docs/basic-features/typescript#custom-app Ví dụ: import type { AppProps } from 'next/app' export default function MyApp({ Component, pageProps }: AppProps) { return <Component {...pageProps} /> }

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.

Xem thêm

Đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật của Careerly

Bạn đã có tài khoản rồi?

Đăng ký ngay bây giờ để đọc toàn bộ câu trả lời!

Cộng đồng lập trình viên sẽ giải đáp tường tận cho bạn.