Ảnh đại diện

DongPT

Rikkei Software Android Developer

Mới vào nghề nên cần học hỏi để tiến bộ hơn!

RikkeisoftAndroid Developer

⏤ 2023.08 ~ Hiện tại

FPT SoftwareFlutter Developer

⏤ 2022.09 ~ 2023.03

FPT SoftwareAndroid Developer