Ảnh đại diện

Hoàng Quang Minh

Designer thích viết

Tốt nghiệp ngành Kĩ thuật phần mềm tại Đại học FPT nhưng lại yêu hội hoạ từ nhỏ nên cuối cùng trở thành Product Designer là con đường mình chọn.

HoldstationProduct Design Consultant

⏤ 2022.05 ~ Hiện tại

DiagSenior Product Designer

⏤ 2020.08 ~ 2021.10

CoinhakoSenior Designer

⏤ 2019.05 ~ 2020.08