Ảnh đại diện

Minh Monmen

Solution Architect | Blogger

Backend, frontend, devops, data, security,... gì mình cũng làm, duy chỉ có làm biếng là không

BituTechlead

⏤ 2021.03 ~ Hiện tại

WecareTechlead

GapoDevOps Leader