Ảnh đại diện

Tống Xuân Hoài

Node.js Developer

Tôi là một lập trình viên có sở thích uống cà phê và làm sản phẩm. Ngoài ra tôi thường đọc sách để tự thao túng bản thân & người khác 😅

Finsify Co.,Ltd - Money Lover Fullstack Developer

⏤ 2023.04 ~ Hiện tại

iCheckNode.js Developer

⏤ 2020.09 ~ 2023.02

MOMTECHNode.js Developer

⏤ 2019.04 ~ 2020.09