Ảnh đại diện

Sói Hoang

Sư phạm kĩ thuật Đà Nẵng ngành công nghệ thông tin

sinh viên năm 3 trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Đại Học Đà Nẵng

đại học sư phạm kĩ thuật đà nẵngcông nghệ thông tin