ChatGPT ChatGPT là mô hình ngôn ngữ lớn nhất của OpenAPI interfacing với người dùng qua màn hình chat. Dù chỉ mới được release 3 ngày nhưng khả năng của ChatGPT đã làm cả cộng đồng mạng kinh ngạc. Lấy ví dụ một vài truy vấn mà ChatGPT trả lời với độ chính xác gần như hoàn hảo: 1️⃣ Tìm bug trong đoạn code sau đây for (var i = 0; i < 5; i++) { setTimeout(() => console.log(i), 1000) } 2️⃣ Giải thích đoạn code X 3️⃣ Phân tích độ phức tạp thuật toán bubble sort - sắp xếp nổi bọt bằng giọng của Snoop Dog 4️⃣ Thay lời bài hát Bohemian Rhapsody cho phù hợp với PhD - Nghiên cứu sinh 5️⃣ Giải thích usage của một câu RegEX phức tạp 6️⃣ Viết kịch bản phim với bối cảnh và nhân vật siêu cụ thể ... Và vô tận các tác vụ khác không chỉ riêng với lập trình và viết lách. Với việc AI càng ngày càng làm được nhiều task phức tạp với độ chính xác cao như vậy, mọi người có nghĩ rằng một ngày nào đó công việc hiện tại của mình sẽ được thay thế bởi AI không? Nếu có thì mọi người đang chuẩn bị những kỹ năng nào để bullet-proof bản thân? Trải nghiệm với ChatGPT tại: http://bit.ly/3VsBCaZ (Available in Vietnamese nhưng mình nghĩ tốt nhất nên chat bằng tiếng Anh).

3 tháng 12 năm 2022 am 7:34

 • 

4 lượt lưu41 lượt xem

Bình luận 5