SOLID là gì ? SOLID là nguyên tắc nền tảng trong lập trình hướng đối tượng OOP (Object Oriented Programming) giúp thiết kế hướng đối tượng linh động, dễ hiểu và dễ duy trì SOLID là viết tắt của 5 chữ cái đầu của: - S: single responsibility principle (SRP) - O: open-closed principle (OCP) - L: Liskov Substitution Principle (LSP) - I: Interface Segregation Principle - D: Dependency Inversion Principle S: single responsibility principle (SRP) đại diện cho nguyên tắc: "mỗi đối tượng chỉ có một lý do để thay đổi", điều này có nghĩa là mỗi lớp đối tượng chỉ đại diện cho một loại đối tượng và làm một việc O: open-closed principle (OCP) đại diện cho nguyên tắc: "các loại thực thể như class, module, hàm, ... khuyến khích mở rộng nhưng không khuyến khích chỉnh sửa code có sẵn. L: Liskov Substitution Principle (LSP) là nguyên tắc chỉ ra lớp con được kế thừa từ lớp cha nên có chung hành vi với lớp cha I: Interface Segregation Principle chỉ ra rằng nơi sử dụng interface không nên có những loại phương thức có sẵn (từ implement) mà nó không được sử dụng D: Dependency Inversion Principle chỉ ra hai nguyên tắc chính là: 1. Các mô đun cấp cao không nên nạp bất cứ gì từ mô đun cấp thấp mà phụ thuộc nhau qua lớp trừu tượng như interface 2. Lớp trừu tượng nên độc lập với các loại thực thi Đọc khó hiểu thế mà nhìn ví dụ là bạn hiểu hơn ấy, mời bạn đọc bài này mà ngâm cứu thêm hí

SOLID Principles for Programming and Software Design

freeCodeCamp.org

SOLID Principles for Programming and Software Design

22 tháng 11 năm 2022 am 12:59

 • 

15 lượt lưu16 lượt xem

Bình luận 0