[🦄 Interview] Phân biệt Throttle và Debounce? Đây được xem là hai kĩ thuật giúp trì hoãn việc gọi hàm. 🙏 Throttle - Giới hạn số lần gọi của hàm trong một khoảng thời gian. - Khi một hàm dùng throttle, throttle sẽ gọi hàm này nhiều nhất 1 lần mỗi x mili giây (x là khoảng thời gian mà ta cài đặt). - Tình huống: Khi scroll trình duyệt liên tục, giả sử bình thường hàm f sẽ gọi 100 lần trong 1 giây. - Nhiệm vụ: Hàm f chỉ đc gọi 10 lần trong 1 giây. => Dùng Throttle cho việc gọi hàm f mỗi 100 mili giây. 🙏 Debounce: - Hàm sẽ được thực thi sau một khoảng thời gian nhất định. - Tình huống: Khi tìm kiếm sản phẩm, mỗi kí tự được nhập trong input sẽ gọi 1 api. Nếu ta có 10 kí tự sẽ gọi 10 api ngay lập tức. - Nhiệm vụ: Nhập 10 kí tự nhưng chỉ api 1 lần. => Dùng Debounce để chỉ gọi api khi dừng việc tìm kiếm sau 0.5 giây.

21 tháng 8 năm 2022 pm 2:16

 • 

10 lượt lưu25 lượt xem

Bình luận 0